1
Johann Bernhard Heller (dienstknecht) ONGEHUWD .
Johann Heinrich Heller (landbouwer) en Maria Adelheid Schmitz .
[1879] Hermann Bernhard Hempen (arbeider) en [1] Maria Helena Arling .
Johann Heinrich Hoffmann (arbeider) ONGEHUWD .
Johann Hermann Hofmann (arbeider) en [2] Aleida ter Brake .
[1879] Johann Gerhard Hoge (landbouwer) en Maria Catharina Tholen .
Johann Heinrich Hoge (landbouwer) en Maria Catharina Töller .